Be SAFE - Be HAPPY

Klubbvedtekter

04.09.06 - Skrevet av: admin admin

Gjeldende fra 05.06.2018

 

 

        KLUBBVEDTEKTER FOR SAFE I SODEXO

 

§1       KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

§2       MEDLEMSKAP

§3       UTELUKKING AV MEDLEMMER

§4       ÅRSMØTE

§5       ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

§6       VALGKOMITÉ

§7       KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

§8       ARBEIDSUTVALG

§9       URAVSTEMNING

§10     TILLITSVALGTE

§11     ØKONOMI

§12     REVISJON

§13     KLUBBKONTINGENT

 

§1 - KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

§1.1    Å organisere alle ansatte i Sodexo Remote Sites Norway og Sodexo Mobile Units på et fritt grunnlag.

 

§1.2    Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, faglige, sosiale og kulturelle interesser.

 

§1.3    Å virke for samhold og et godt og tillitsfullt forhold på de enkelte arbeidsplasser.

 

§1.4    Arbeide for økt innflytelse i bedriften.

 

§1.5    Klubben skal i den utstrekning den finner det formålstjenlig, samarbeide med andre klubber.

§1.6    Å koordinere alle fellesinteresser overfor bedrift, organisasjon og andre klubber.

 

§1.7    Å fremme bedre forståelse og gjensidig respekt mellom selskapets ledelse og ansatte.

 

§2 - MEDLEMSKAP

 

§2.1    Alle ansatte i Sodexo Remote Sites Norway og Sodexo Mobile Units kan bli medlem.

 

§2.2 Aktivt medlemskap kjennetegnes ved at klubbkontingent betales og medlemmet er omfattet av alle rettigheter i klubben.

 

Passivt medlemskap kjennetegnes ved at det er innvilget et slikt medlemskap i SAFE og omfatter i utgangspunktet kun de rettigheter som et slik type medlemskap gis iht. retningslinjer gitt av SAFE sentralt. Klubbens styre kan allikevel gjøre gjeldende lokale klubbfordeler også for denne type medlemskap. Det vil i så tilfelle opplyses om i hvert enkelt tilfelle.

 

§2.3    Vilkår for medlemskap er forøvrig at medlemmet følger forbundets og klubbens vedtekter og vedtak.

 

§2.4    Hvert medlem plikter etter evne å støtte klubbens virksomhet.

 

§2.5    Medlemskap i klubben opphører normalt når en ikke lenger er ansatt i Sodexo Remote Sites Norway eller Sodexo Mobile Units. 

 

Passivt medlemskap kan imidlertid opprettholdes ved eksempelvis:

Permisjon, videreutdanning, uførhet, oppnådd pensjonsalder, langtidssykemelding og når personer er tilknyttet bedriftene som kontraktsvikar. 

Medlemmer som blir oppsagt grunnet bemanningsreduksjon kan også søke om passivt medlemskap i den tiden en har fortrinnsrett.

 

Ved andre tilfeller tas dette opp i klubbstyret til behandling.

 

 

§2.6    Inn- og utmelding til/fra klubben skal skje skriftlig. 

Medlemskapet regnes fra den dagen innmeldingen er registrert mottatt ved klubbens administrasjon. 

Inn- og utmelding kan ikke skje under, eller i forbindelse med konflikt. Dette regnes ifra det tidspunkt plassfratredelse blir varslet.

 

§2.7    Ved utmelding opphører rettigheter og plikter ved utgangen av førstkommende hele kalendermåned regnet fra den dag administrasjonen mottar utmeldingen.

 

§2.8    Tidligere medlemmer som egenhendig har foretatt utmelding og som igjen leverer innmelding, kan bli avvist som medlem av klubbstyret. En slik avvisning kan ankes inn til første ordinære årsmøte.

 

§3 - UTELUKKING AV MEDLEMMER

 

§3.1    Medlemmer kan utelukkes (ekskluderes) etter vedtak i styret, når man grovt bryter klubbens vedtekter, vedtak i styret, årsmøte eller på annen måte opptrer ukollegialt.

 

§3.2    Før styret vedtar utelukking i medhold av denne paragraf, forelegges saken for vedkommende medlem til uttalelse.

 

§3.3    Vedtaket kan innen en (1) måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til første årsmøte.

Medlemmet vil være utelukket til årsmøtet har behandlet saken.

 

§4 - ÅRSMØTE

 

§4.1    Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år på sted og tid som fastsettes av klubbstyret.

 

§4.2    Til årsmøtet innkalles alle tillitsvalgte.

Om disse ikke kan møte, må de egenhendig påse at den varavalgte møter.

I tillegg møter klubbstyret, revisorer og valgkomite med varavalgte.

 

§4.3    Klubbstyret forbereder og innkaller til årsmøtet. 

I forberedelsene skal styret påse at alle medlemmer får opplysning om når årsmøtet skal avholdes og sette frist for innsending av saker som skal opp.

Videre skal styret også påse at innkalling og saksdokumenter blir sendt ut i så god tid som mulig før årsmøtet.

 

§4.4    Ved avstemming på årsmøtet, har hver godkjent representant en stemme. Saken blir avgjort ved stemmeflertall. Lukket avstemning skal brukes om en av delegatene krever det.

 

§4.5    Årsmøtet godkjenner dagsorden og velger møteledelse og protokollgodkjennere.

 

§4.6    De av årsmøtet valgte referenter er ansvarlig for at protokoll og referat blir ført. 

Protokollen skal inneholde alle innkomne forslag og navn på forslagstilleren, selv om forslaget blir nedstemt.

Forslagene skal foreligge skriftlig før avstemning. Protokollen skal vise resultat av alle avstemninger. Protokollen skal godkjennes av de valgte protokollgodkjennerne før årsmøtet oppløses.

 

§4.7    Referatet fra årsmøtet skal sendes ut så snart som mulig, til tillitsvalgte og alle delegatene.

 

§4.8    Når et flertall av de tillitsvalgte krever det, eller når det har oppstått særlig viktige eller uforutsette situasjoner som krever rask avgjørelse, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 

§4.9    Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst femten (15) dagers varsel.

 

§4.10  Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som var årsaken til innkallelsen.

 

§ 5 - ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

 

§5.1    Å behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden.

På dagsorden skal det alltid stå behandling av årsmelding og regnskap for den tilendebrakte årsmøteperiode, samt budsjett for den neste.

 

§5.2    Å velge følgende:

Leder, nestleder, sekretær og fire (4) styremedlemmer rangert fra 1-4. 1. styremedlem skal være økonomiansvarlig. I tillegg velges to (2) varavalgte rangert 1-2.

           

§5.3    Ved valg av styremedlemmer kreves det mer enn 50 % flertall. Har en ikke oppnådd det ved første gangs avstemming foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd det høyeste stemmetall.

 

§5.4    Valgperioden er to (2) år.

 

§5.5    Årsmøtet velger to (2) revisorer med 1 varavalgte  for to (2) år.

 

§5.6    Årsmøtet vedtar klubbkontingentens størrelse etter innstilling fra klubbstyret. Kontinentendring krever 2/3 flertall.

 

§5.7    Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

§5.8    Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til behandling.

 

§5.9    Ved åpningen av årsmøtet må minst 2/3 av delegatene være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Årsmøtet er beslutningsdyktig så lenge møteledelsen ikke har hevet møtet. Ønsker enkelte delegater særmøter skal dette godkjennes av årsmøtet.

 

§5.10  Alle verv velges for samme periode. Dvs. at alle verv i klubben velges hvert andre år. Suppleringsvalg gjøres for et (1) år når det er nødvendig.

 

§ 6 - VALGKOMITÈ

 

§6.1    Valgkomitè velges hvert annet år på årsmøtet.

Valgkomiteen skal bestå av to (2) medlemmer, samt to (1) varavalgte.

 

§6.2    Valgkomiteen skal gjennom klubbstyret få sendt ut informasjon om de valg som skal gjøres, be om å få inn forslag så fort klubbstyret har besluttet tid for årsmøtet.

Samtidig skal valgkomiteen lage en alfabetisk liste over de kandidater som er aktuelle for valg og sende den med årsmøtepapirene så langt dette lar seg gjøre.

 

§6.3    Valgkomiteen fremlegger sin innstilling på årsmøtet så tidlig som mulig før valget gjennomføres.

 

§6.4 Valgkomiteen skal tilstrebe å få en jevn fordeling mellom de ulike selskapene, kjønn, alder og stillingsgrupper i sin innstilling til verv i klubben.

 

§ 7 - KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

 

§7.1    Klubbstyret består av:  

Leder, nestleder, sekretær og fire (4) styremedlemmer rangert fra 1-4. 1. styremedlem skal være økonomiansvarlig. I tillegg velges to (2) varavalgte rangert 1-2.

I tillegg vil HVO så fremt denne er tilsluttet klubben og eventuelt en (1) ung representant ha observatørstatus i styret med forslag og talerett. 

 

§7.2    Om et styremedlem trekker seg i perioden, vil varavalgt rykke inn som fast styremedlem frem til kommende årsmøte. Årsmøtet velger nytt.

 

§7.3    Klubbstyret er ansvarlig for at den daglige drift er i samsvar med vedtekter, vedtak og retningslinjer som årsmøtet har trukket opp.

 

§7.4    Klubbens leder innkaller til styremøter og forestår daglig drift av administrasjonen som består av klubbens heltidsvalgte og ansatte medarbeidere. Sakspapirer skal utsendes så snart som mulig før styremøte finner sted.

 

§7.5    Når 50 % av klubbstyret krever ekstraordinært styremøte, skal lederen innkalle til dette.

 

§7.6    Klubbstyret skal forvalte klubbens økonomiske midler, og gi bevilgninger som ikke er bestemt på årsmøtet, samt sørge for at regnskapet blir ført etter gitte retningslinjer.

           

§7.7    Klubbstyret er vedtaksdyktig når 2/3 av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Saker til avstemming i klubbstyret avgjøres ved simpelt flertall.

 

§7.8    Styrerepresentantene har møteplikt til innkalte møter. Dersom et styremedlem uteblir mer enn to - 2 - ganger uten grunn, rykker varavalgt opp som representant.

§7.9    Dersom et styremedlem blir valgt til heltidsstilling i SAFE, utgår vedkommende fra sitt verv i klubben.

 

§7.10  Det skal føres protokoll på alle styremøter.

 

§7.11 Klubbstyret foretar suppleringsvalg i perioden.

 

§7.12 Klubbstyret utpeker delegater til SAFE kongress og SAFE landsmøte i henhold til den gjeldende fordelingsnøkkel i SAFE.

 

§7.13 Klubbstyret kan, dersom nødvendig, innkalle til konferanse med de tillitsvalgte, samlet eller delt. Dette skal være et rådgivende organ.

 

§ 8 - ARBEIDSUTVALG

 

§8.1    Arbeidsutvalget består av:

Leder, Nestleder og sekretær.

1. styremedlem er vara.

 

§8.2    Arbeidsutvalget skal påse at vedtak og intensjoner fra årsmøtet og klubbstyret blir iverksatt.

 

§8.3    Arbeidsutvalget skal ha møte etter behov.

 

§8.4    Arbeidsutvalget fører protokoll fra sine møter.

 

§8.5    Arbeidsutvalget skal behandle og kommentere saker før behandling i klubbstyret.

 

§ 9 - URAVSTEMNING

 

§9.1    Uravstemning er klubbens høyeste myndighet. Uravstemning skal bl.a. brukes ved/når:

1/3 av medlemmene krever det.

2/3 av klubbstyret samlet i møte krever det.

Årsmøtet krever det i spesielle saker.

 

§9.2    Klubbstyret skal forberede og gjennomføre uravstemning på følgende måte:

a) Stemmemateriale og stemmesedler skal sendes hjem til alle medlemmene, og skal også være tilgjengelig på plattformene.

 

§9.3    Uravstemning skal foregå ved at hvert medlem skriftlig skal kunne avgi stemme uten å møte opp på klubbkontoret.

 

§9.4    Stemmegivningen er hemmelig. Det er opp til klubbstyret å beslutte tidsfrist i det enkelte tilfelle, dog med en rimelig tid for gjennomføring.

 

§9.5    Klubbstyret utpeker tellekorps.

 

§9.6    Tellekorpset krysser av i medlemsfortegnelsen for de medlemmer som har stemt. Stemmeseddelopptellingen skal skje samtidig. Opptellingen skal skje samlet på klubbkontoret.

 

§9.7    Det opptalte stemmeresultat føres inn i stemmeprotokollen. Stemmeprotokollen kvitteres av tellekorpset og overleveres til klubbstyret for oppbevaring i 1 år.

 

§9.8    Alle medlemmer har stemmeplikt, slik at resultatet er mest  mulig  representativt.

 

§ 10 - TILLITSVALGTE

 

§10.1  Det skal velges tillitsvalgte med varavalgte på alle skift på alle innretninger.

En tillitsvalgt kan også fungere som verneombud.

 

§10.2 Tillitsvalgte velges for to (2) år ved avstemning innen den gruppen de skal representere. 

 

§10.3 Hvis en tillitsvalgt skifter skift, går over på heltidsverv, eller av andre årsaker blir borte fra sitt verv i mer enn 6 måneder utgår vedkommende fra sitt verv for skiftet.

Vara valgt overtar da vervet inntil nyvalg finner sted. 

 

§10.4 Tillitsvalgte skal utføre de oppgaver som pålegges av klubben. De skal opptre aktivt for å fremme og ivareta klubbens og arbeidskollegaers interesser, og ikke minst aktivt for sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte på plattformen.

 

§10.5 Det skal leveres valgprotokoll til klubbkontor og arbeidsgiver om hvem som er valgt og hvilken rigg han/hun jobber på etter de fristene som er gitt i hovedavtalene.

 

§10.6 Den tillitsvalgte er pliktig til å orientere medlemmene om fratredelse fra sitt verv og samtidig sørge for valg av etterfølger.

 

§10.8 Tillitsvalgte skal ha den nødvendige opplæring angående forhold som er nødvendig for vervet, snarest mulig etter valget.

 

§ 11 - ØKONOMI

 

§11.1 Klubbstyret er ansvarlig for klubbens økonomiske midler, etter de retningslinjer som årsmøtet har satt opp.

 

§11.2 Klubbstyret skal fremlegge budsjett for neste periode (år) på årsmøtet for godkjenning.

 

§11.3 Klubbstyret skal fremlegge et revidert regnskap og revisjonsberetning for årsmøtet til godkjenning.

 

§11.4 Regnskapet skal revideres av valgte revisorer, og godkjennes av årsmøtet.

 

§11.5 Klubbstyret utpeker hvem som har prokura.

 

§ 12 - REVISJON

 

§12.1 Revisjon av klubbens regnskap skal foretas av de valgte revisorer.

 

§12.2 Revisorene skal utføre sine oppgaver i samsvar med årsmøtets retningslinjer og god revisjonsskikk.

De valgte revisorer foretar også den forvaltningsmessige kontroll av klubben.

 

§12.3 Revisjonsberetningen skal legges frem for årsmøtet.

 

§12.4 Klubbstyret har innsynsrett i regnskapet og kan foreta regnskapskontroll og kontroll av bankkonti og kassa-beholdning.

 

§12.5 Regnskapene er tilgjengelige til gjennomsyn for medlemmene på klubbkontoret.

 

§ 13 - KLUBBKONTINGENT

 

§13.1 Kontigenten betales ved trekk i lønn.

 

§13.2 Kontigenten i klubben fastsettes av årsmøtet. Klubbstyret kan vedta kontingent økning tilsvarende det SAFE kongress/landsmøte vedtar midlertidig frem til årsmøtet. Dette krever 2/3 flertall i klubbstyret.

 

§13.3 I en konfliktsituasjon kan ekstrakontingent utskrives av klubbstyret.

 

§13.4 Passivt medlemskap i klubben innrømmes medlemmer som har fått dette innvilget hos SAFE sentralt og er fritatt for lokal klubbkontingent. Klubben er i slike tilfeller ikke ansvarlig for medlemmets eventuelle forsikringspremier.