Be SAFE - Be HAPPY

BEMANNING OG FRAVÆR

12.03.04 - Skrevet av: admin admin
Her er avtalene som skal følges hvis det oppstår situasjoner som omhandler bemanning og fravær.

For faste innstallasjoner gjelder:

Bemanning og fravær

 

Det er enighet om at bemanning skal være i henhold til den til enhver tid fastsatte bemanningsplan. Denne skal søkes oppretthold til enhver tid.

 

Vikar skal så raskt som mulig rekvireres fra ressurspool og sendes med første ledige plass på helikopter når det oppstår sykdom og lignende.

 

Ved anledninger der det avvikes fra dette, skal dette drøftes og avklares i forkant med de tillitsvalgte og kompenserende tiltak skal igangsettes. Det samme gjelder ved sykdom om bord.

 

Ved valg av kompenserende tiltak er det HMS og ikke økonomi som skal være i fokus.

Viktig å finne en løsning av kompenserende tiltak som ivaretar det øyeblikkelige behovet samt ivaretar den langsiktige arbeidsbelastningen for de enkelte ansatt.

 

Kompenserende tiltak kan være:

·      Omfordeling av arbeidsoppgaver

·      Endringer i leveranse

o     Arbeidsoppgaver utsettes til nødvendige ressurser er på plass

o     Arbeidsoppgaver fjernes fra arbeidslisten

·      Bruk av overtid*

·      Holde igjen ansatte utover full tur

 

*All arbeidet tid utover normal arbeidstid kompenseres med overtid

 

For flytende innretninger gjelder:

 

 

1. ARBEIDSGRUPPENS STØRRELSE

Bemanning ved fravær

Det er enighet om at den avtalte bemanning skal søkes opprettholdt når uforutsett fravær grunnet sykdom eller lignende inntreffer. Arbeidsgiver skal i slike tilfeller snarest mulig sende ut avløser.

 

Ved avvik skal de stedlige tillitsvalgte konsulteres. Det skal drøftes for hvordan en skal ivareta helse, miljø og sikkerhet og hvilke eventuelle kompenserende tiltak som settes i verk.

 

Ved valg av kompenserende tiltak skal hensynet til helse, miljø og sikkerhet for de ansatte gå foran økonomiske hensyn. Denne vurderingen skal ta hensyn både til det umiddelbare behov og situasjonen på lengre sikt.

 

Denne vurderingen kan for eksempel omfatte:

  • Organisering av arbeidet og omfordeling av oppgaver, herunder arbeidsoppgaver som kan midlertidig utettes eller utgå.
  • Bruk av overtid innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk

 

Dersom nødvendig erstatningspersonell/vikar ikke kan fremskaffes, forutsettes at den eller de ansatte det er behov for fortsetter i tjenesten om bord i samsvar med overenskomstens artikkel 3.3, 4. avsnitt.