Be SAFE - Be HAPPY

Her vil du finne spørsmål og svar:

17.10.11 - Skrevet av: admin admin
Under vil vi legge inn spørsmål som kommer opp:

 

Tariffspørsmål

 

 

Svingskift/endring av arbeidsplan etc.

 

Kompenseres følgende eksempler og hvis hvordan?

 

A) Forlenget tur etter 14 dager offshore pga. tåke resulterer i at du må gå fra dagskift til nattskift.

NR: Svingskifttillegg for opptil 2x12 timer. Men ved hjemreise dagen etter kun 12 timer.

OLF: Ingen kompensasjon

 

B) Du får beskjed på heliport at du ikke skal gå natt første uken som var satt opp på din arbeidsplan, men dag hele turen. Ingen kompensasjon.

 

C) Det er lov å sette opp en arbeidsplan med svingskift der en avtaler seg vekk fra svingskiftkompensasjon. Hvilke begrensninger gjelder ved slik avtale?

Det er kun anledning til å avtale et svingskift pr. tur uten at kompensasjon gis.

 

Har du krav på å få gå natt?

Nei.

 

Har du krav på å få tilrettelagt en arbeidsplan der det legges til rette slik at du ikke må arbeide mer natt enn de andre?

Ja.

 

 

Overtid

 

Hvordan kompenseres følgende:

 

Du jobber dagskift 07-19.

 

A) En dag blir du bedt om å gjøre et stykke arbeid fra 1930-2015 pga. sent helikopter. Dette blir opplyst om på morgenmøte.

1,5 timer overtid.

 

B) Du blir ringt opp av forpleiningssjef klokken 2230 og bedt om å skifte på to senger snarest mulig.

2 timer overtid.

 

C) Det har vært en hendelse om bord og alle blir bedt om å møte til sikkerhetsmøte klokken 2000-2100. Du får beskjeden klokken 1930.

1 time overtid.

 

D) Du blir bedt om å gjennomføre et pc kurs som varer ca 30 minutt. Du kan selv velge når du vil ta dette i løpet av 14 dager.

0,5 timer overtid hvis tatt utenom arbeidstid. Ingenting hvis tatt i arbeidstid.

 

 

Ressurspool

 

Hvor lang avspasering har du krav på etter en 14 dagers tur når du er i ressurspoolen uten at du kan kreve overtidsbetaling?

NR: Like lang tid som sist offshoreperiode. 14 dager ute 14 dager hjemme.

OLF: 1,5 ganger sist offshoreperiode. 14 dager ute 21 dager hjemme.

 

Hvor lenge kan bedriften ha deg i ressurspoolen?

Frem til det er ledig rotasjon og du har lengst ansiennitet i ressurspoolen. Er det folk med lavere ansiennitet i fast rotasjon, skal det omrokkeres innen et år.

 

Hvor mange timer pluss/minus timer kan overføres fra et år til et annet? Hva skjer med eventuelle pluss/minus timer utover disse?

Det kan overføres inntil 84 pluss/minus timer fra et år til et annet.

For mange arbeidede timer utover dette godtgjøres med overtidsbetaling og skyldige timer strykes uten trekk i lønn.

 

 

Utbetaling av lønn og feriepenger

 

Når skal opparbeidet lønn inkludert overtid senest betales ut?

I løpet av den påfølgende måneden.

 

Innen hvilket tidspunkt skal feriepenger utbetales?

Innen utgangen av mai måned.

 

 

Skift/nattillegg

 

Hvordan kompenseres følgende eksempler når det gjelder skift/nattillegg?

 

A) Du jobber 0500-1700.

2 timer fra 0500-0700.

 

B) Du jobber 1200-2400.

5 timer fra 1900-2400.

 

 

Kurs

 

Hvordan kompenseres følgende kurs? 

a) Du blir bedt om å reise ut to dager senere en normalt og blir i disse to dagene sendt på kurs.

Ingen kompensasjon bortsett fra reise/bo/kostutgifter.

 

b) Du blir sendt på et kurs som går over en dag a 10 timer.

8 timer overtidsgodtgjørelse.

 

c) Du blir valgt som Verneombud og blir sendt på 40 timers verneombudskurs i friperioden din.

40 timer med ordinær timelønn.

 

 

Møter

 

Hvordan vil følgende møter eventuelt kompenseres?

 

A) Du blir som VO bedt om å bistå en kollega i et sykefravær oppfølgingsmøte.

NR: minimum 4 timer eller medgått tid.

OLF: medgått tid.

 

B) Du blir innkalt til en samtale med bedriften på land der det blir tatt opp at det er en del punkter med din jobbutførelse som bedriften ikke er fornøyd med.

Ingen kompensasjon bortsett fra reise/bo/kostutgifter.

 

C) Du er sykemeldt og blir innkalt til oppfølgingsmøte.

Ingen kompensasjon bortsett fra reise/bo/kostutgifter.

 

 

Forpleiningssjefer

 

Under kommer noen punkter i tariffavtalene der spørsmålet er om disse gjelder for forpleiningssjefer eller ikke.

 

A) §2 på begge områdene. Ansettelse, oppsigelse og avskjed. Gjelder.

 

B) §3 på begge områder. Arbeidstid og skiftordninger. Gjelder ikke i utgangspunktet på OLF. Gjelder ikke i utgangspunktet på NR bortsett fra 3.3 der det kun er første avsnitt som ikke gjelder.

 

C) §5 i NR og §6 i OLF. Overtid. Gjelder ikke.

 

D) §9 i NR og §11 i OLF. Kurs. Gjelder.

 

E) §20 i NR og §27 i OLF. Ressurspool. Gjelder på NR. Gjelder ikke på OLF.