Be SAFE - Be HAPPY

Handlingsprogram

14.09.23 - Skrevet av: admin admin

 

Handlingsprogram for SAFE i Sodexo

 

 

ORGANISASJON

1.1       Klubben skal arbeide for et godt samarbeid innen SAFE med det som mål å sikre at medlemmenes interesser blir ivaretatt overfor arbeidsgiver og myndigheter.

1.2       Klubben skal arbeide for at alle forpleiningsansatte får minst like gode arbeids og lønnsvilkår som ansatte i operatørselskapene.

            Klubben skal i samarbeid med bedriften og andre klubber i forpleiningsområdet, arbeide for en avtale mellom hovedorganisasjonene om overtakelse av alt personell ved kontrakts skifte eventuelt operatøransettelse.

            Avtalen må sørge for at jobbsikkerhet og arbeidsvilkår ikke forringes, selv om endringer skjer i kontrakter andre steder i samme selskap.

1.3       Klubben skal være en aktiv pådriver med å sette søkelyset på ulikhetene i lokalavtalene i forpleiningsområdet. En skal samarbeide med de andre klubbene og bedriften for å utjevne forskjellene, slik at alle ansatte får like vilkår, og bedriftene må konkurrere på samme betingelser.

1.4       Klubben skal arbeide for at svangerskapspermisjonen utvides til 52 uker m/lønn etter nedkomst også for OLF området.

1.5       Menn med ektefelle/samboer som skal føde, må få 12 uker lønnet omsorgspermisjon.

1.6       Klubben skal arbeide for nedsatt pensjonsalder. Videre skal det arbeides for at forsikringsordningene i forpleiningsbransjen blir minst like gode som ordningene til de operatøransatte.

1.7       Klubben skal arbeide for lønnsharmonisering mellom alle tariffområdene i bedriftene.

1.8       Klubben skal arbeide for at fagbrev blir et krav for å jobbe som renholder på lik linje som for kokker.

1.9       Klubben skal jobbe for at all kursing, også nødvendige repetisjon kurs for midlertidig ansatte blir dekket av bedriften og at lønnskompensasjon gis.

1.10     Klubben skal jobbe aktivt for å forbedre kurs og opplæring for alle medlemsgrupper.

1.11     Klubben skal jobbe for å øke de unges engasjement i hele SAFE.

 

BEDRIFTSINTERNT

2.1       Klubben skal arbeide for at medlemmene gis med innflytelse gjennom bedriftsutvalg / bedriftsforsamling / styre i henhold til aksjelovens bestemmelser.

2.2       Klubben skal arbeide for at alle faggrupper gis en faglig utvikling og gis opprykks muligheter.

2.3       Klubben skal arbeide for at bedriften tilrettelegger like arbeidsbetingelse for alle ansatte, inklusiv avløsere.

2.4       Klubben skal arbeide for at bedriften følger sine visjoner og verdier.

2.5       Klubben skal arbeide for at det blir likhet i velferdspermisjonene som er regulert av tariffavtalene som gjelder i bedriften.

2.6       Klubben skal arbeide for at det blir innplassert fast personell i ledige stillinger så snart som mulig. Samt at disse lyses ut slik at alle ansatte gis mulighet til å bytte arbeidssted.

      

HELSE, MILJØ & SIKKERHET

3.1       Klubben skal arbeide for at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig i henhold til lov og avtaleverket.

3.2       Klubben vil arbeide for at bemanningen på de enkelte innretninger blir tilstrekkelig. Videre vil klubben arbeide for at det blir opprettet bemanningsforskrifter på alle innretninger.

3.3       Klubben skal arbeide for at bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i selskapet, og at denne prioriterer de forebyggende helsetiltak, i tillegg til de beredskapsmessige.

            Klubben skal arbeide aktivt for at det utvikles et samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og klubbens medlemmer som bygger på gjensidig tillit og forståelse.

            Klubben skal arbeide aktivt for opprettelse av hensiktsmessige sosial- og attføringsutvalg og avtaler for personer med rusmiddelproblemer. Dette må tilrettelegges slik at medlemmene kan bli omplassert i selskapet.

3.4       Klubben skal arbeide for at bedriften fremstår som et miljøbevisst selskap på alle områder.

3.5       Klubben skal arbeide for at bedriftshelsetjenesten utvider sitt tilbud til alle ansatte om årlig helsesjekk av den allmenne helsetilstand.

3.6       Klubben skal gjennom samarbeid med bedriften eller andre søke gjennomført sosiale velferds tiltak/tilbud og rabattordninger for medlemmene. Dette være seg både i den ansattes fritid og dens opphold på installasjonen.

3.7       Klubben skal fremme respekt og toleranse mellom mennesker, uavhengig av kjønn, rase, kulturbakgrunn, religion, livssyn og arbeide for gjensidig respekt mellom unge/nye og eldre/etablerte kollegaer.

3.8       Klubben skal arbeide for et godt samarbeid om vernetjenesten.