Be SAFE - Be HAPPY

MEDLEMSFORDELER

12.03.04 - Skrevet av: admin admin

Hva får du igjen for medlemskapet?

  • Du blir en del av SAFE, energiansattes egen organisasjon.
  • Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold.
  • Du får nødvendig juridisk hjelp i ditt arbeidsforhold.
  • Du får frivillig forsikringstilbud gjennom forsikringsselskapet Gjensidige.
  • SAFE har advokatforsikring som omhandler privatrettslige forhold, inkludert i medlemskapet.
  • SAFE Utdanningsfond
  • SAFE har en kollektiv grunnforsikring inkludert i kontigenten for alle aktive medlemmer og deres partner.
  • SAFE avholder jevnlig ulike typer kurs og konferanser.
  • Medlemsbladet SAFE magasinet sendes automatisk til din hjemmeadresse.
  • SAFE har YS som sin hovedorganisasjon, der har vi også mange medlemsfordeler.

OVERSIKT MEDLEMSFORDELER Her finner du en oversikt over de rabatt og medlemsfordeler som du har gjennom SAFE/YS medlemskapet.

Du får et godt forsikringstilbud i SAFE

OVERSIKT OVER BANK OG FORSIKRINGSFORDELER Her finner du mer info om de gode tilbudene du har innen bank og forsikring som medlem i SAFE/YS.

GRUNNFORSIKRING/LIVSFORSIKRING FOR DEG OG DIN PARTNER INKLUDERT I MEDLEMSKAPET I SAFE Her finner du vilkårene for denne fordelen.

ADVOKATFORSIKRING FOR DEG OG DIN FAMILIE INKLUDERT I MEDLEMSKAPET I SAFE Vilkår og info finner du ved å logge inn på "Min Side"

Du er sikret mot bl.a tap av helsesertifikat gjennom Oljearbeidernes Sosiale ordninger (OSO). Mer info om ordningen her.

SAFE Utdanningsfond

SAFE Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som er berettiget til å søke i henhold til vedtatte retningslinjer.
Fondet yter støtte både til helårsstudium og utdanning av kortere varighet.
Fortløpende behandling av søknader.

UTDANNINGSFOND FOR MEDLEMMER I SAFE Her finner du søknadskjema og retningslinjer til denne fordelen.

Juridisk bistand
Etter anbefaling fra din klubb tilbyr SAFE advokatbistand i saker knyttet til ansettelsesforhold med videre. Har du spørsmål/problemer vedrørende ditt arbeidsforhold? Kontakt klubben for bistand. Ved behov vil SAFE sine advokater bistå i saken, selvsagt vederlagsfritt.
SAFE har en samarbeidsavtale med Advokatfirma Vogt & Wiig AS om behandling av yrkesskadesaker for medlemmene. Firmaets personskadeavdeling har lang erfaring i behandling av alle typer personskadesaker for skadelidte. Ta kontakt med advokatene i SAFE for videre henvisning. Du kan også kontakte firmaet direkte på telefon 22 31 32 00. Bergsjø eller Vidhammer er dine kontakter i firmaet. Bistanden er i utgangspunktet gratis for medlemmene.

Advokatforsikring i saker av "privat karakter":

Hva SAFE sin Advokatforsikring dekker

Som nevnt har vi fremforhandlet en markedsledende Advokatforsikring for våre medlemmer. Forsikringen dekker bl.a.

         Juridisk rådgivning

-         15 timers juridisk rådgivning fram til 31.12.2012

-         Deretter 15 timers juridisk rådgivning årlig innenfor rettsområdene familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, privat kjøp/salg av varer, fast eiendoms rettsforhold, ID-tyveri og førerkortbeslag.

         Advokatbistand ved tvist – inntil 3 000 000 kroner
innenfor rettsområdene familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, privat kjøp/salg av varer, naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge, leie/utleie av sikredes primærbolig i Norge, ID-tyveri og førerkortbeslag.

-         Egenandel ved tvist er 3 000 kroner.
Egenandelen kan, etter søknad, bli refundert av SAFE.

Mer informasjon om hva forsikringen dekker, og ikke dekker, kan dere lese mer om på www.safe.no 

Hvem SAFE sin Advokatforsikringen omfatter

Forsikringen gjelder for medlemmet, og dennes husstand. Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres barn under 20 år som har samme folkeregistrerte adresse, eller som forsikrede har delt omsorg for. I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for medlemmet.

Melde skade og tilgang til kontrakter/avtaler

Medlemmer som får behov for rettshjelp og skal melde skade, finner informasjon om dette ved å logger inn på «Min side» på www.safe.no.

I tillegg til kontaktskjema for skademelding, finnes også en rekke forslag til avtaler og kontrakter, eksempelvis samboerkontrakt, ektepakt og kontrakt for privat salg av båt. Medlemmer som ønsker å snakke med en advokat, ringer direkte til Legal24 på 07240.

Grasrotorganisasjon
Du blir en del av energiansattes egen organisasjon hvor medlemmene utvikler og leder organisasjonen. 
SAFE betegner seg som en "grasrotorganisasjon". Selv om forbundsstyre og arbeidsutvalg står for den daglige driften, er det medlemmene som i siste instans kan avgjøre kursen gjennom uravstemning. Medlemmene er dermed organisasjonens øverste myndighet. Nest øverst står kongressen som velger organisasjonens ledelse, peker ut prioriterte arbeidsområder og foretar nødvendige endringer av SAFE sine lover og målsettinger.

Kunnskap = styrke
Ute på arbeidsplassene har klubber og tillitsvalgte ansvaret for å ivareta medlemmenes interesser. Disse deltar i møter, kurser og seminarer etter behov. Vårt mål er at alle SAFE sine tillitsvalgte skal være godt skolerte og holdes faglig oppdaterte, slik at de kan imøtegå hverdagens utfordringer. Vi ønsker også at medlemmene deltar på kurs og seminarer. En organisasjon med faglig oppdaterte og kunnskapsrike medlemmer er en sterk organisasjon. 

Innflytelse som medlem
Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold.
SAFE oppfordrer klubbene, tillitsvalgte og medlemmene til å holde møter lokalt, slik at lønn og saker som har tariffmessig betydning kan diskuteres, fremmes som forslag og derigjennom bidra til forbedring av tariffavtalen. Det holdes felles tariffkonferanse hvor alle klubber/foreninger er representert. I tillegg til den tariffmessige biten, blir organisasjonen bedre kjent med hverandre og får en god innsikt i de tariffmessige problemstillinger hvert enkelt tariffområde måtte ha. Det styrker samholdet i organisasjonen.