Be SAFE - Be HAPPY

Info 12/16

08.11.16 - Skrevet av: admin admin
Sysselsettingssituasjonen - Pensjon

Sysselsettingssituasjonen

Det er avholdt drøftelsesmøte mellom bedriften og fagforeningene angående sysselsettingssituasjonen.

Det er beklagelig at vi kan stå ovenfor nok en stor nedbemanning. Bakgrunnen for nedbemanningen er at West Elara går av kontrakt i februar og justering i ressurspool. Det er fortsatt uavklarte forhold som kan slå positivt ut, men pga. lange oppsigelsesfrister ser bedriften seg nødt til å starte en ny nedbemanningsprosess før disse er avklart. 

Bedriften vil denne gang innkalle 10 forpleiningsledere, 7 kokker og 25 renholdsoperatører til drøftelsesmøter før endelig beslutning om nedbemanning tas.

Antallet som kalles inn til drøftelsesmøter er høyere enn det faktiske nedbemanningsbehovet. Grunnen til dette er at bedriften nå anser situasjonen så prekær at de ønsker å vektlegge annet enn kun konsernansiennitet i denne nedbemanningsrunden.

Berørte ansatte vil fortløpende bli kontaktet av bedriften for avtale om drøftelsesmøter.

Klubben ber alle medlemmer om å kontakte klubben for bistand ifm. drøftelsesmøter. Det er også bare å ta kontakt med klubben hvis dere har spørsmål.

Vi vil være tilgjengelig på telefon 51 70 71 75 og mail sodexo@safe.no også utenom kontortid.

 

Pensjon

Det er fastsatt at de som jobber på flyterigg vil gå over på ny tjenestepensjonsordning. Sjømannspensjon, NRT ordning og tilleggspensjonsordning endres ikke nå.

I korte trekk vil endring medføre at en går bort fra ytelsesbasert ordning til innskuddsordning. Satsene for innskudd er som følger: 0 til 7,1 G ytes innskudd på 3% og 7,1 til 12 G ytes innskudd på 15%. I tillegg skal det gjøres en beregning for alle, der eventuelle tap på overgang til ny ordning skal kompenseres.

SAFE klubben har også aktivt gått inn for at pensjonsordningen for de på faste innretninger skal harmoniseres til de på flyt. Vi har gitt innspill på dette bl.a. gjennom pensjonsutvalget i bedriften. Vi mener at den lille økningen i kostnader knyttet til en harmonisering vil styrke selskapet og bane vei for enda mer effektiv drift. Selskapene kan da slås sammen igjen. I tillegg vil en slik positiv endring gi positive signaler til de ansatte om at de settes pris på. 

Uansett vil det bli endring i pensjonsordningen for ansatte Sodexo Remote Sites fra 1.1.2017 ettersom overgangsperioden for ulike “knekkpunkt” da opphører.