Be SAFE - Be HAPPY

Resolusjon fra landsmøtet til SAFE

09.11.15 - Skrevet av: admin admin
Info 19/15 - Landsmøtet uttalte sterk bekymring angående utviklingen i vår bransje.

Landsmøtet til SAFE kom med følgende uttalelse angående våre arbeidsforhold:

 

Fallet i oljepris og oljeselskapenes krav til sine underleverandører om kraftige kostnadskutt, har en klar og negativ virkning på de ansattes arbeidsmiljø. Bemanningens størrelse settes under sterkt press. Historisk så er forpleiningsbransjen på sokkelen en risikoutsatt bransje, og vi er kanskje den gruppen i dag som får merke kostnadsreduksjonen sterkest.

 

Som arbeidstakernes valgte representanter overkjøres vi av bedriftenes styringsrett, dette på bekostning av en reell arbeidstakermedvirkning. Nå er det nok!

 

Situasjon etter oljeprisfallet – generelt og oppsummert:

 

-       Sterkt krav fra «kunder» om kostnadskutt

-       Kontinuerlige krav om bemannings reduksjoner

-       Nye anbud og omstillinger – kontraktsformer

-       Regelverket blir ignorert

-       Vernetjenesten og tillitsvalgtes arbeidsforhold pulveriseres

-       Negative konsekvenser for arbeidsmiljøet

-       Uakseptabelt høyt sykefravær og tap av helsesertifikat

-       Omfanget er så stort at reell arbeidstaker medvirkning blir utopisk

-       Uakseptabel forringelse av forpleiningsstandard rammer alle ansatte på norsk sokkel.

 

SAFE landsmøte krever at tilsynsmyndighetene umiddelbart planlegger og gjennomfører nye tilsynsaktiviteter med mål å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Landsmøtet inviterer også Industri Energi og Lederne til et samarbeid for å motvirke denne negative utviklingen.