Be SAFE - Be HAPPY

Informasjon og misforståelser

13.03.15 - Skrevet av: admin admin
Info 5/15

Klubben har fått mange henvendelser fra sine medlemmer etter siste Expressen fra bedriften. Her går bedriften ut og søker etter kjøkkensjefer til Valhall QP og PH. Det informeres også om at dette er med bakgrunn i en pågående endringsprosess på BP kontrakten.

Det å søke etter personell til Valhall QP som fortsatt ikke har fått godkjent levetidsforlengelse synes ikke klubben er greit. Bedriften burde tenke seg litt om før dette blir gjort. Det er tross alt mange av de ansatte som i disse dager er inne i sin oppsigelsestid, nettopp pga. at Valhall QP ikke har fått godkjennelse for videre drift.

Så til den pågående endringsprosessen på BP kontrakten. Ettersom dette er en prosess som er pågående og hvor avgjørelsen ikke skal være tatt enda har det ikke gått ut noe særlig informasjon rundt dette. Nå har imidlertid bedriften valgt å sette i gang tiltak som er oppe i endringsprosessen før gjeldende prosedyre KV08 er blitt fullført. Det er heller ikke noe klubben synes er greit. Først og fremst skaper dette økt usikkerhet blant de som jobber på BP kontrakten i tillegg til at det tas forhastede beslutninger. KV08 prosedyren skal sikre at lov og avtaleverket bedriften er bundet av blir fulgt. Deriblant god arbeidstakermedvirkning før beslutning tas. Når så prosedyren ikke overholdes åpner det opp for brudd på lov og avtaleverk.

En slik KV08 prosess er bygget opp om to ting for å sikre arbeidstakermedvirkning. Det ene er at det skal settes sammen en arbeidsgruppe bestående av personer som sikrer relevant arbeidstakermedvirkning og kompetanse. Her finner klubbene og vernetjeneste ansatte som har god kjennskap til det området som bedriften ønsker en endring på. Arbeidsgruppen skal sikre at det er gjennomført relevante analyser og foretatt en vurdering av mulige HMS konsekvenser knyttet til endringen. Vurdere opplæringsbehov og innføring av nye arbeidsmetoder. Før/under/etter arbeidsgruppen sitt arbeid kan det også være at klubb, vernetjeneste eller bedriften har spørsmål som det trengs avklaringer på. Det vil jo være naturlig og i tråd med Hovedavtalens bestemmelser. Drøftelser mellom bedrift og de tillitsvalgte skal gjøres før beslutning tas. Neste hovedpunkt er at endringsprosessen legges frem for behandling i AMU. 

Etter behandling i AMU skal så beslutningen tas av bedriften før eventuell implementering.

Klubben har bedt om en avklaring over flere ting i de foreslåtte endringene og forventer at bedriften følger opp dette videre før beslutning tas. 

Noen spør oss om hvordan vi kan være med på slike endringsprosesser. Hvorfor kan vi ikke bare si nei og protestere? Gjør vi det og ”melder oss ut” kan vi ikke påvirke. Da følger vi heller ikke opp våre forpliktelser i Hovedavtalen, og vil fremstå like useriøse som en bedrift som ikke følger sine forpliktelser.