Be SAFE - Be HAPPY

Sysselsettingssituasjonen

30.01.15 - Skrevet av: admin admin
Info 4/15 - Sysselsettingssituasjonen

Sysselsettingssituasjonen

Det er trist at vi nå opplever enda en bemanningsreduksjon. Den ble nok større enn mange hadde forventet, ettersom det er tatt høyde for at Valhall QP ikke kommer i drift igjen. I tillegg opplever vi reduksjon i aktivitetsnivået på flere andre installasjoner.

Omfanget av nedbemanningen er som følger: 5 forpleiningsledere, 10 kokker og 29 renholdsoperatører er overtallige. I tillegg vil 6 kokker og 12 renholdere bli berørt i form av redusert stillingsandel til 50 % i ressurspool, med full fleksibilitet til å jobbe utover 50 %.

Konsernansiennitet innen hver yrkesgruppe er lagt til grunn. Det er gjort et unntak fra ansiennitet blant gruppen forpleiningsledere, begrunnet i nødvendig kompetanse for bedriften.

Før dette blir endelig skal alle innkalles til drøftelsesmøter. Bedriften vil kontakte de det gjelder fortløpende. Ettersom det er så mange berørte forstår vi det slik at bedriften ikke klarer å få kontaktet alle før over helgen. Vi oppfordrer alle som skal i drøftelsesmøte om å ta kontakt med klubben for bistand i den forbindelse.

Er du usikker eller har spørsmål vil klubben være tilgjengelig på telefon gjennom helgen. Telefon 51707175 eller 40872872.

Vi vil poengtere at ingen blir oppsagt før det er avholdt drøftelsesmøter med den enkelte. Det kan også bli endringer i det totale omfanget som følge av for eksempel personell som søker om permisjon etc. eller at Valhall QP får forlenget levetid allikevel, om enn noe redusert.

Det vil også bli foretatt en omrokkering på Valhallfeltet nå når QP ikke starter opp som planlagt. Det betyr at det blir foretatt omrokkeringer basert på ansiennitet innen hver yrkesgruppe. De med lavest ansiennitet vil bli overflyttet til ressurspool. Det blir gjort en egen prosess blant forpleiningslederne.

Ansatte vil bli innplassert på Valhall PH eller i ressurspool etter ferdig avspasert tur etter 10. Februar 2015. Det gis minimum 14 dagers varsel før overføring til ressurspool. De som har planlagt ferie basert på tidligere oppsatt arbeidsplan gis anledning til å få tilrettelagt slik at denne kan gjennomføres. Dette må meddeles personal snarest når beskjed om endring blir formidlet den enkelte.

Det vil også kunne bli reduksjon i fast bemanning på TO Searcher og Gyda. Det ser også ut til at TO Leader vil redusere bemanning tidligere enn antatt. Dette betyr at fast personell vil kunne bli overført til ressurspool med 14 dagers varsel etter ansiennitet. 

La oss alle ta vare på våre kollegaer som nå får denne tøffe beskjeden.