Be SAFE - Be HAPPY

Økt erstatning ved tap av helsesertifikat på faste installasjoner

20.06.14 - Skrevet av: admin admin
Info 10/14 - Økt erstatning ved tap av helsesertifikat - HVO - Samarbeid om vernetjenesten - Tariffoppgjøret faste installasjoner

Økt erstatning ved tap av helsesertifikat på faste installasjoner

Det er fra 1. Juni 2014 gjort endringer i nivåene for erstatningsutbetalinger ved tap av helsesertifikat for offshorearbeid.

Endringene innebærer at maksimalt oppnåelig beløp heves fra 10 til 12G. For øvrig blir disse retningslinjenes ordlyd stående uendret. 

Samtidig gjennomføres følgende praksisendringer som vil kunne få vesentlige konsekvenser for erstatningens størrelse i den enkelte sak:

Nedtrapping i utbetaling på bakgrunn av alder foretas ikke før fylte 62 år (tidligere 60 år). Ytterligere nedtrapping foretas ved fylte 65 år.

Erstatning kan oppnås for udyktighet som inntrer inntil fylte 67 år.

Videre innebærer praksisendringen at man, dersom man er under 62 år på udyktighetstidspunktet og har minst 5 års sammenhengende relevant tjenestetid, vil oppnå minst 10 G.

For øvrig fastsettes erstatningen skjønnsmessig og i forhold til fondsstyrets utmålingspraksis.

 

HVO – samarbeid om vernetjenesten

Klubbene har i samarbeid med bedriften blitt enig om å endre organiseringen av  vernetjenesten ved at klubbene i SAFE og Industri Energi utpeker hvert sitt hovedverneombud. Hovedverneombudene vil være frikjøpt 50% til vernearbeid og vil arbeide 50% offshore.

Vi ønsker Tom Ove Dyrnes (SAFE) og Even Husa (IE) lykke til i rollen som hovedverneombud og samarbeidet fremover.

Ny organisering trer i kraft 18. Juli 2014.

 

Tariffoppgjøret faste installasjoner

SAFE var i mekling denne uken. SAFE valgte å avvente signering eller avvisning av tilbudet. Dette i påvente av en avgjørelse i Arbeidsretten knyttet til plassoppsigelsen. Svarfrist er 27. Juni 2014 klokken 1200. Vi kommer med nærmere info når avgjørelse foreligger.