Be SAFE - Be HAPPY

Tariffoppgjøret på faste installasjoner starter i dag 6. mai

06.05.14 - Skrevet av: admin admin
Info 7/14 - Tariffoppgjøret faste installasjoner - Epost problemer - Forlik svingskift/endring av arbeidsperiode - Utdrag protokoll

Forhandlingsstart med Norsk olje og gass på Oljeoverenskomsten

Tirsdag 6. Mai starter årets forhandlinger på Oljeoverenskomsten, faste installasjoner. Det er satt av tre dager med forhandlinger på Oljeoverenskomsten, 6-8. Mai.

 

Epost problemer

Vi har opplevd problemer med epostleveransen til klubben den siste måneden. Det har medført at noen epost ikke er blitt levert eller mottatt. Noen har også fått feilmelding om at klubbens epostadresse ikke er i bruk.

Dette er nå rettet opp og skal fungere. Vi ber om at hvis det er noen som venter på en tilbakemelding og ikke har mottatt dette, gir klubben en tilbakemelding slik at dette kan bli gjort igjen.

 

Forlik tvister om svingskift/endring av arbeidsperiode 

Klubben er godt fornøyd med at vi kom til et forlik med bedriften på to tvistesaker som omhandlet svingskift/endring av arbeidsperiode. De det gjelder får nå dette etterbetalt.

  

Utdrag av protokoll inngått med bedriften

Ifm. med sysselsettingssituasjonen som var i bedriften i bedriften i vinter ble det inngått en protokoll som åpnet for bruk av personell mellom de forskjellige stillingskategoriene for en midlertidig periode.

I den forbindelse ble det også enighet om følgende (utdrag av protokoll):

Normalt ved midlertidig overtallighet og i alle tilfeller ved permanente nedbemanninger skal ansiennitet følges ut i fra de tre yrkesgrupper vi har offshore i bedriften. For ordens skyld presiserer vi disse:

  1. Forpleiningssjef
  2. Kokk/kjøkkensjef
  3. Renholdsoperatør/renholdsoperatør med fagbrev/renholdsleder

Det er derfor enighet om følgende tiltak:

1)     Midlertidig ansatte skal tilbys fast ansettelse fortløpende så snart nye innretninger bemannes og det totale sysselsettingsbehovet igjen øker. Navneliste i prioritert rekkefølge etter ansiennitet vedlegges denne protokoll.

2)     Partene skal snarest igangsette arbeidet med å få på plass en kontinuerlig behandling av sysselsettingssituasjonen i konsernet. Her er det viktig å utarbeide en oversikt over ressurspoolbehovet innen hver yrkesgruppe på hvert tariffområde. Det skal så utarbeides en enighet om størrelsen på ressurspoolene i hver stillingskategori. Den skal dimensjoneres ut i fra et formål om at bruk av midlertidig ansatte skal søkes minimert. Et tiltak her vil være å organisere ressurspoolene med en del 100% stillinger og en del 50% stillinger. De som innehar 50% stillinger skal så få tilbud om å arbeide ekstra før bruk av midlertidig ansatte.

3)     Hvert kvartal skal dette justeres i forhold til den gjeldende sysselsettingssituasjonen. Ved behov for økt sysselsetting skal først personell i 50% stillinger tilbys 100% stillinger. Så skal midlertidig ansatte som har arbeidet over et halvt år (730 timer) tilbys ansettelse uavhengig hvilket tariffområde de har vært tilknyttet, og da etter opparbeidet ansiennitet. Ved overtallighet skal ansiennitet innen hver yrkesgruppe legges til grunn, konsernet sett under ett. I utgangspunktet skal de med lavest ansiennitet være tilknyttet ressurspoolene. Dette vil ikke alltid være mulig, men skal tilstrebes. For å oppnå dette skal det som hovedregel gjøres omrokkeringer etter ansiennitet mellom faste rotasjoner og ressurspool innen 12 måneder innen hvert tariffområde. Tilfeller hvor dette avvikes skal avtales spesielt med fagforeningene.