Be SAFE - Be HAPPY

Info 5/14

27.03.14 - Skrevet av: admin admin
Endringer NADL kontrakten - Sykefraværsoppfølging - Årets tarifforhandlinger - Grunnleggende kurs for tillitsvalgte

Endringer i NADL kontrakten

Klubben har fått flere henvendelser fra medlemmer angående hva den nye kontrakten med NADL innebærer.

Vi har valgt å ikke kommunisere ut info om dette tidligere da bedriften lovet å lage klar en god infopakke om hva dette innebærer og at klubben skulle bli løpende informert. Vi ble også lovet at dette skulle være god informasjon og involvering i forkant av endringen. Denne gangen skulle ting bli gjort skikkelig ble vi lovet.

Så hvor ble det av den gode prosessen?

I juni i fjor informerte bedriften i Ekspressen om at det var nødvendig å igangsette en endringsprosess for å sikre lønnsomheten i NADL kontrakten. Det ble igangsatt en KV08 iht. bedriftens prosedyrer for å sikre kvalitet i prosessen. Det ble i den forbindelse satt sammen en arbeidsgruppe bestående av representanter fra ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Den 28. Juni ble det avholdt et ekstraordinært AMU møte for behandling av endringsprosessen. Så langt var det en god prosess.

Så vet vi at NADL valgte å legge kontrakten ut på anbud og endringen ble ikke iverksatt. Nå vet vi at denne endringsprosessen ble lagt til grunn i den nye kontrakten.

Klubben ble informert om dette i møte med bedriften den 18.02.2014. På dette møtet ble vi informert om at ny kontrakt var signert, at det blir endringer med utgangspunkt i KV08 prosess fra 2013 og at det vil medføre endringer i bemanning.

På møtet ble det henvist fra bedriftens side at en lik struktur hadde vært behandlet i AMU i 2013 og at det gjensto noen avklaringer mellom NADL og Sodexo.

Det ble på møtet poengtert viktigheten av at prosessen videre ble basert på en kontinuerlig informasjon til klubbene og at det ble utarbeidet en god kommunikasjonspakke til de ansatte.

Det skulle også legges til rette for en god måte å sikre kontinuerlig evaluering og tilbakemelding på fra og til de ansatte.

Flere forutsetninger skulle være på plass før implementering. Det burde også vært helt naturlig at dette kom opp igjen i AMU da dette fora også hadde noen innspill i behandlingen av endringsforslaget i 2013.

Frem til slutten av forrige uke hadde ikke klubben fått noen tilbakemelding eller informasjon som lovet i møte 18.02. Men vi får beskjed om at nå må det gis beskjed til de som vil bli berørt av nedbemanningen for endringer skal jo skje 1. April.

Fortsatt ingen informasjon fra bedriften på verken informasjon til de ansatte eller plan for implementering. Vi tar dette opp og det settes ned spontant møte denne mandag der vi får en kortfattet info om at bedriften var klar til å informere de ansatte og implementere endringen fra 1. April.

På dette møtet ba vi om at vi fikk fremlagt den informasjon og dokumentasjon som lå til grunn. Vi satte også spørsmål ved en del ting som skulle være på plass før endringen blir iverksatt. Vi ble lovet på møtet å få oversendt den infoen som skulle gå ut på riggene. Dette har vi ikke mottatt enda.

Når dette blir sendt ut vet vi ikke om dere har fått informasjon om hva og hvordan ting skal gjøres etter 1. April, da klubben ikke har mottatt dette. Vi vet bare at bedriften har sendt ut varsel til de som blir berørt av nedbemanningen og som da blir overført til ressurspool.

Klubben synes bedriftens oppfølging av denne saken er direkte dårlig. Her ble det poengtert sterkt fra både bedrift og klubb at informasjon i forkant og iverksettelse av denne endringen måtte gjøres på en god måte. Skikkelig god planlegging, informasjon, involvering og evaluering skulle sikre et godt arbeidsmiljø i endringsprosessen.

Store ord og løfter holder ikke i slike prosesser hvis det ikke blir gjort i praksis.

Klubben oppfordrer bedriften til å følge opp ord og løfter om en god prosess, og dermed utsette implementeringen slik at dette blir gjort på en god måte.

 

Sykefraværsoppfølging

Bedriften gikk ut med informasjon om at sykemeldte kan bli overført fra fast skift til ressurspool. Dette er også blitt gjort i forkant av skrivet. Klubben har ikke vært enig i at bedriften kan gjøre dette. Vi har hele tiden hevdet ovenfor bedriften at dette er tariffstridig.

Vi har også hatt som mål om å komme til en enighet. Sykefraværsarbeidet må være bygget på et samarbeid mellom partene. Det er hele intensjonen bak IA avtalen.

Vi hadde en ny dialog med bedriften om dette på mandag. Der ble vi ble enig om at vi skal prøve og komme til en felles enighet om hvordan sykefraværsoppfølgingen kan bedres, uten at personell overføres til ressurspool.

Klubben mener at oppfølging av personell som sliter med mye fravær kan gjøres bedre. Alle må bli mer aktiv og flere tiltak kan prøves ut. Det kan godt være at det er behov for å prøve ut arbeidsevnen til enkelte på en annen rigg eller i en annen stilling. Eller at en redusert stillingsandel kan være aktuelt. Det kan også være fornuftig og overføre oppfølgingsansvaret fra forpleiningssjef til en i administrasjonen. Det viktigste er at en har en god oppfølging, dialog og støtte. Dette er forutsetninger som er gjeldende allerede i dag og kan gjøres gjennom god dialog mellom den sykemeldte og bedriften. Tillitsvalgte skal også bidra i så måte.

Vi håper vi kan komme til en enighet med bedriften slik at vi kan bruke våre felles krefter på gode tiltak som gjør at sykefraværet blir lavere, folk trives på jobb og vi totalt sett får et godt arbeidsmiljø.

 

Datoer for årets tarifforhandlinger

Forhandlingsdatoer er nå fastsatt.

For Sokkeloverenskomsten (faste) er 6.-8. Mai satt av til forhandlinger i Stavanger.

For NR-avtalen (flyt) er 26.-28. Mai satt av til forhandlinger i Oslo.

 

Grunnleggende kurs for tillitsvalgte

Et viktig kurs for alle tillitsvalgte og nysgjerrige medlemmer. Er du opptatt av rettigheter i arbeidslivet, hvordan de er oppnådd og hvordan de fortsatt skal beholdes? Da er dette kurset for deg!

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som kan tenke seg å ta verv som tillitsvalgte!

Tid: Uke 20, fra 12. til 15. mai.

Sted: Quality Hotel Residence i Sandnes.

Kursansvarlige: Tellef Hansen, De Facto og Mette Møllerop, SAFE.

I tillegg har vi med foredragsholdere fra juridisk avdeling og HMS avdeling i SAFE, og dere møter også SAFE sin ledelse.

Påmelding sendes: mette@safe.no  innen 22. April.