Be SAFE - Be HAPPY

Årsmøte 2014

21.03.14 - Skrevet av: admin admin
Infoo 4/14 - Årsmøte 2014

Klubbens tillitsvalgte var samlet til årsmøte den 11.-12. mars

 

23 av klubbens tillitsvalgte var samlet til årsmøte den 11.-12. Mars i Stavanger.

Årsmøtet var preget av stort engasjement og viste at klubben har en gjeng med tillitsvalgte vi skal være stolte av.

Årsberetningen og gjennomgang av aktuelle saker skapte en god debatt og årsmøtet brukte god tid på å debattere dette. Det viser at det siste året har det skjedd og skjer fortsatt mye.

Det ble foretatt suppleringsvalg til vara i valgkomiteen ettersom vi hadde en virksomhetsoverdragelse på Exxon kontrakten. Her gikk Jan Skovly fra Ula inn.

Regnskap og budsjett ble behandlet og årsmøtet gav honnør til vår kasserer Einar Valheim for det gode arbeidet han legger i sin oppgave.

Det ble også fattet vedtak om å gjøre noen medlemsfordeler som styret innførte i året som gikk til permanente ordninger. Det gjelder tilbudet alle nye medlemmer har om gratis YS Innbo eller YS ulykkesforsikring første året som medlem. Eventuelt annen forsikring for medlemmer bosatt i utlandet. Det samme gjelder også tilbudet eksisterende medlemmer har, der de gjennom å verve nye medlemmer kan sikre seg gratis forsikringer hvert år. Ordningen der klubben dekker karensdagene til medlemmer som blir permittert eller oppsagt ble også videreført. Kontingenten vil forbli uendret inneværende år.

SAFE sentralt har gjennom et organisasjonsutvalg lagt opp til en bred organisasjonsdebatt frem mot kongressen 2014. Årsmøtet hadde besøk av SAFE leder Hilde-Marit Rysst , 2. Nestleder Roy Erling Furre og Steffen Håkull fra organisasjonsutvalget. Årsmøtet fikk presentert hva det jobbes med og det ble organisasjonsdebatt.

Bedriftens ledelse deltok med Christian Rugland, Nikola Britovsek og Lars Altrichter. Her presenterte Christian Rugland bedriftens utfordringer og det var åpent for spørsmål og diskusjon. Årsmøtet satte stor pris på å få en slik direkte dialog med bedriftens ledelse.

Det ble også tatt en gjennomgang på hvordan styret og unggruppen jobber. Det er satt klare mål og alle har fått ansvarsområder å jobbe med fremover. Det er satt sammen flere grupper som jobber bl.a. med verving, klubbfordeler, utvikle klubben og tillitsvalgte.

Årsmøtet vedtok også at vi til høsten skal avholde en 4 dagers tillitsvalgtkonferanse. I år blir det fokus på vår klubb og de målene vi har satt oss lokalt i klubben vår. Målet er også at vi skal få med nye tillitsvalgte og engasjerte medlemmer. I skrivende stund har flere tillitsvalgte tatt oppfordringen og knyttet kontakter med flere nye. Bra!

Vi skal også styrke tillitsvalgtapparatet ved å gi alle nye en ”fadder” slik at det blir lettere å påta seg den viktige oppgaven.

Vernetjenesten ble også diskutert og årsmøtet ser frem til et godt samarbeid om denne. Årsmøtet mener at gjennom samarbeid og endring av organiseringen, vil det bidra til å styrke vernetjenesten. Årsmøtet fikk et ”luksusproblem” da det var flere som kunne tenke seg å bidra og ta på seg oppgaver.

Verving var også på agendaen. Tom Ove og Benedicte tok utfordringen på strak arm og gav årsmøtet en innføring i tips og argumenter rundt dette temaet.

Gjensidige var også innom og tok en gjennomgang av forsikring og bank tilbudet medlemmer har gjennom medlemskapet.

Neste år fyller klubben 20 år. Årsmøtet ”brainstormet” og det dukket opp mange spenstige forslag til markering. Årsmøtet satte sammen en gruppe som skal arbeide videre med klubbens 20 års jubileum.

 

Oppsummert kan en si at årsmøtet var vellykket og engasjerende.

 

I god ”Be SAFE – Be HAPPY” ånd!