Be SAFE - Be HAPPY

Info fra kvartalsmøte 19. september

20.09.13 - Skrevet av: admin admin
Info 15/13 - Kvartalsmøte - Forsikring - Bemanning og Fravær

Kvartalsmøte

 

Det ble avholdt kvartalsmøte mellom bedriften og arbeidsutvalget i klubben torsdag 19. September.

 

På møtet var flere saker oppe til drøftelser og klubben er fornøyd med at vi kom fremover med flere saker. Bedriften møtte oss med en konstruktiv og løsningsorientert innstilling.

 

Det er flere anbudsprosesser som pågår. Her kan vi nevne Rowan, Songa og NADL. Totalt snakker vi her om et sted mellom 11 og 17 rigger som er eller kommer til norsk sokkel. Klubben er godt fornøyd med at vi er blitt tatt med i anbudsprosessen på NADL og ønsker å bidra til at vi skal dra i land anbudene fremover. Det er ingen tvil om at disse anbudene er viktige for oss, både med tanke på å opprettholde arbeidsplasser i Sodexo og videre vekst.

 

Vi hadde også konstruktiv dialog på områder som bemanning, arbeidsmiljø, pensjon og forsikringsordninger. Her fikk vi luftet hvor ”skoen” trykker og enig om videre arbeid med å komme i mål. Videre hadde vi diskusjon rundt vikarer og midlertidig ansatte. Her er vi enig om å jobbe videre med målet om at flest mulig skal ansettes i faste stillinger i bedriften. Her diskuterer vi flere tiltak som vil gjøre dette mulig.

 

En annen ting som var oppe til drøftelse var justering av beløp på lokalavtaler om SWAT tillegg og reiseregulativ for ansatte bosatt i utlandet. Disse vil nå bli oppjustert.

 

Det kom også til enighet om et par saker som omhandlet trekk i lønn. Her vil bedriften tilbakebetale trukket beløp i den ene saken og ikke iverksette trekk i den andre saken.

 

En sak fikk vi ikke avklart, og det omhandlet mud tillegg på Polar Pioneer. Her venter vi nærmere avklaring fra bedriften.

 

Ellers hadde vi en god diskusjon rundt forholdene i bedriften og hva som må til for å løfte ”humøret”. Det er jo slik at når det ikke går vår vei i anbud og det blir igangsatt endringsprosesser så skaper dette usikkerhet. Det blir ofte kun fokus på det som er negativt. Det er viktig at både bedriften og alle medlemmer bidrar med å spre positivitet og skape et godt arbeidsmiljø. Kom med innspill på tiltak som kan bidra til dette. Da får vi det bedre på jobb alle sammen.

 

Begunstigelse skjema ved forsikringer

 

Dere har noen kollektive livsforsikringsordninger gjennom medlemskapet i SAFE og som ansatt i Sodexo. Disse ordningene følger normal arvelinje ved utbetaling. Det er også mulig å velge selv hvem man ønsker skal begunstiges. Da tar du kontakt med forsikringsselskapene og får tilsendt et begunstigelse skjema som du skriver under og sender inn igjen. Kontaktinformasjon: Codan (Sodexo) : 81522200 Protector (SAFE) : 24131880


BEMANNING OG FRAVÆR

 

Vi minner om de avtaler som foreligger hvis det oppstår situasjoner som omhandler bemanning og fravær.

 

For faste innstallasjoner gjelder:

Bemanning og fravær

 

Det er enighet om at bemanning skal være i henhold til den til enhver tid fastsatte bemanningsplan. Denne skal søkes oppretthold til enhver tid.

 

Vikar skal så raskt som mulig rekvireres fra ressurspool og sendes med første ledige plass på helikopter når det oppstår sykdom og lignende.

 

Ved anledninger der det avvikes fra dette, skal dette drøftes og avklares i forkant med de tillitsvalgte og kompenserende tiltak skal igangsettes. Det samme gjelder ved sykdom om bord.

 

Ved valg av kompenserende tiltak er det HMS og ikke økonomi som skal være i fokus.

Viktig å finne en løsning av kompenserende tiltak som ivaretar det øyeblikkelige behovet samt ivaretar den langsiktige arbeidsbelastningen for de enkelte ansatt.

 

Kompenserende tiltak kan være:

·      Omfordeling av arbeidsoppgaver

·      Endringer i leveranse

o     Arbeidsoppgaver utsettes til nødvendige ressurser er på plass

o     Arbeidsoppgaver fjernes fra arbeidslisten

·      Bruk av overtid*

·      Holde igjen ansatte utover full tur

 

*All arbeidet tid utover normal arbeidstid kompenseres med overtid

 

For flytende innretninger gjelder:

 

Bemanning ved fravær

Det er enighet om at den avtalte bemanning skal søkes opprettholdt når uforutsett fravær grunnet sykdom eller lignende inntreffer. Arbeidsgiver skal i slike tilfeller snarest mulig sende ut avløser.

 

Ved avvik skal de stedlige tillitsvalgte konsulteres. Det skal drøftes for hvordan en skal ivareta helse, miljø og sikkerhet og hvilke eventuelle kompenserende tiltak som settes i verk.

 

Ved valg av kompenserende tiltak skal hensynet til helse, miljø og sikkerhet for de ansatte gå foran økonomiske hensyn. Denne vurderingen skal ta hensyn både til det umiddelbare behov og situasjonen på lengre sikt.

 

Denne vurderingen kan for eksempel omfatte:

  • Organisering av arbeidet og omfordeling av oppgaver, herunder arbeidsoppgaver som kan midlertidig utettes eller utgå.
  • Bruk av overtid innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk

 

Dersom nødvendig erstatningspersonell/vikar ikke kan fremskaffes, forutsettes at den eller de ansatte det er behov for fortsetter i tjenesten om bord i samsvar med overenskomstens artikkel 3.3, 4. avsnitt.