Be SAFE - Be HAPPY

Gruppesøksmål om pensjonsgrunnlag på NR-området

11.12.13 - Skrevet av: admin admin
SAFE og Industri Energi har reist gruppesøksmål mot 19 bedrifter på NR-området med krav om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Søksmålet reises på vegne av ansatte og pensjonister i de 19 bedriftene. Gruppen etableres ved at alle berørte personer i utgangspunktet deltar i søksmålet dersom man ikke skriftlig melder fra om at man ikke ønsker å delta. Fristen for å gjøre dette er mandag 3.2.2014 De som velger å ikke delta vil i utgangspunktet ikke være omfattet av økte pensjonsrettigheter, dersom forbundene vinner fram i søksmålet. Skulle saken tapes, og saksomkostninger eventuelt idømmes, vil disse bli dekket av forbundene.

Til:

 •   Ansatte og tidligere ansatte i bedriftene nevnt under

 •   Klubbene i Industri Energi og SAFE`s medlemmer i følgende bedrifter:

  Maersk Drilling Norge AS
  Saipem S.P.A
  Saipem Drilling Norway AS
  Knutsen Offshore AS
  Transocean Offshore Norway Services AS Dolphin Drilling AS

  Norsk Offshore Catering AS Ocean Rig North Sea AS
  Odfjell Drilling Management AS Deep Sea Management AS

  OSM Offshore AS
  North Atlantic Crew AS
  Archer Norge AS
  Sodexo Mobile Units AS
  Songa Services AS
  Stena Drilling AS
  Transocean Offshore (North Sea) Ltd. Island Offshore Crewing AS
  Island Offshore Subsea Crewing AS

  VARSEL OM GODKJENT GRUPPESØKSMÅL – FRIST FOR UTMELDING

  VARSEL OM GODKJENT GRUPPESØKSMÅL – FRIST FOR UTMELDING

  Innledning

  For arbeidstakere i ovennevnte bedrifter organisert i Industri Energi og SAFE med lønns- og arbeidsvilkår nedfelt i overenskomst mellom Norges Rederiforbund og LO/Industri Energi og Norges Rederiforbund og YS/SAFE – flyteriggavtalene - har arbeidstakersiden krevd at tariffert nattillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget i kollektive tjenestepensjonsordninger.

  Industri Energi tok ut stevning den 30.11.2011 der det ble reist gruppesøksmål. SAFE sluttet seg til søksmålet den 20.04.2012. Gruppesøksmålet omfatter inntil 7.500 arbeidstakere i 19 bedrifter, slik som nærmere beskrevet i rammen for gruppesøksmålet. Stavanger tingrett avsa kjennelse den 04.07.2012 der gruppesøksmålet ble avvist. Industri Energi og SAFE anket avgjørelsen til Gulating lagmansrett som den 05.11.2012 opphevet Stavanger tingretts kjennelse. Ved den fornyede behandlingen for Stavanger tingrett vant Industri Energi og SAFE fram med kravet om at saken skulle behandles som gruppesøksmål etter avmeldingsalternativet. Stavanger tingrett avsa kjennelse 16.05.2013 med følgende slutning:

“1. Sak 13-042426TVI-STAV fremmes som gruppesøksmål etter tvisteloven § 35-7.

 1. Rammen for krav som omfattes av gruppesøksmålet er:
  “De rettssubjekter som fra 28.11.2008 arbeider eller har arbeidet i de saksøkte bedrifter med lønns- og arbeidsvilkår nedfelt i overenskomster mellom Norges Rederiforbund og LO/Industri Energi og YS/SAFE og som er omfattet av kollektive tjenestepensjonsavtaler og NRT-ordningen ihht. bilag 4 i overenskomstene”

 2. Som grupperepresentant oppnevnes fagforbundet Industri Energi.

 3. Industri Energi og SAFE tilkjennes hver sakskostnadene med kr. 3.500,-. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra forkynnelsen av kjennelsen”.

Bedriftene på saksøktesiden anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett. Gulating lagmannsrett forkastet anken ved kjennelse av 23.09.2013. Denne avgjørelsen er nå rettskraftig og søksmålet skal opp til behandling i de alminnelige domstoler som gruppesøksmål.

Hva innebærer gruppesøksmål?

Gruppesøksmål er et søksmål som føres av en gruppe på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag. Gruppen i gruppesøksmålet utgjøres av ansatte innen tariffområdet som er medlem i Industri Energi og SAFE. Hver enkelt arbeidstaker som saken omfatter er gruppemedlem. En rettskraftig dom i hovedsaken vil kunne gi både rettigheter og plikter direkte for hvert enkelt gruppemedlem.

De enkelte gruppemedlemmene er bundet til avgjørelsen i gruppesøksmålet. Dette innebærer at det enkelte medlem eksempelvis ikke på et senere tidspunkt kan reise ny sak om nattillegg dersom han/hun ikke skulle være enige i domsresultatet.

Gruppesøksmål blir fremmet som utmeldingssøksmål

Gruppesøksmål etter utmeldingsalternativet betyr at en ikke krever at samtlige gruppemedlemmer skal registreres i et eget grupperegister. Det innebærer at samtlige gruppemedlemmer som hovedregel er med i gruppesøksmålet, med mindre en reserverer seg skriftlig.

Hva er konsekvensene av å tre ut som gruppemedlem?

Dersom et gruppemedlem skriftlig velger å tre ut av gruppesøksmålet betyr det at dommen i utgangspunktet ikke vil få betydning for vedkommende, enten den vinnes eller tapes. Dersom saksøkerne skulle vinne saken, vil vedkommende i utgangspunktet hverken kunne kreve at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget eller gjøre krav gjeldende overfor den aktuelle saksøkte bedriften. På den annen side står de som ikke er omfattet av gruppesøksmål fritt til å ivareta sine rettslige interesser på den måten som vedkommende måtte finne best for seg.

Hva med sakskostnader?

Utgangspunktet er at gruppemedlemmene blir ansvarlige for eventuelle idømte sakskostnader. Medlemskap i fagforeninger som Industri Energi og SAFE innebærer dekning av kostander til juridisk bistand som er godkjent av eller initiert av fagforeningene. Gruppemedlemmene vil ikke

ha eller få noen kostander knyttet til saken da disse dekkes gjennom medlemskap i Industri Energi og SAFE.

Grupperepresentant

Retten har formelt oppnevnt fagforbundet Industri Energi som grupperepresentant, jfr. tvl. § 35-9. Gruppens rettigheter og plikter i gruppesøksmålet ivaretas av grupperepresentanten, herunder forsvarlig orientering om gruppesøksmålet. Det er i saken etablert et tett og godt samarbeid mellom Industri Energi og SAFE som har felles interesser.

Gruppemedlemmenes interesser ivaretas i praksis av følgende kontaktpersoner:

Prosessfullmektiger: advokat Alexander Lindboe (Industri Energi), advokat (H) Bent Endresen (SAFE) og

advokat Elisabeth Bjelland (SAFE)

Forbundenes kontaktpersoner: Gro Losvik (Industri Energi) og

Roy Aleksandersen (SAFE).

Grupperepresentantens fullmakt til å inngå forlik

Saken skal nå berammes for behandling i Stavanger tingrett.
Det gjøres oppmerksom på at Industri Energi har fullmakt til å inngå forlik i saken som binder alle gruppemedlemmene. Spørsmål om evt. forlik vil bli avgjort i samarbeid med SAFE. Prosessfullmektigene har og generelle bestemmelser i prosessfullmaktene om i tillegg til å ta rettslige skritt, kunne forhandle om forlik.

Rammen for gruppesøksmålet

Rammen for hvilke krav som inngår i gruppesøksmålet er definert på følgende måte:

“De rettssubjekter som fra 28.11.2008 arbeider eller har arbeidet i de saksøkte bedrifter med lønns- og arbeidsvilkår nedfelt i overenskomster mellom Norges Rederiforbund og LO/Industri Energi og YS/SAFE og som er omfattet av kollektive tjenestepensjonsavtaler og NRT-ordningen ihht. bilag 4 i overenskomstene”

Av hensyn til foreldelsesreglene er rammen begrenset bakover i tid til 28.11.2008. Saken gjelder både de som har arbeidet og fortsatt arbeider i bedriftene og på tariffområdet saken gjelder.

Frist for utmelding av gruppesøksmålet

Dersom en ikke ønsker å være omfattet av gruppesøksmålet er det adgang til å melde seg ut. Meldingen skal være skriftlig og inneholde:

-Navn
-Bedrift
-Hvilket forbund en er medlem i

Melding om utmelding sendes til:

1) Industri Energi v/Gro Losvik

Kongsgt. 52

4005 Stavanger

Gro Losvik, epost: gro.losvik@industrienergi.no

2) SAFE

v/Roy Aleksandersen Pb. 145 Sentrum 4001 Stavanger

Roy Aleksandersen, epost: roy.aleksandersen@safe.no

Fristen for utmelding av gruppesøksmålet settes til

Mandag 03.02.2014